IIIC – Leonardo Errera, Washington Gilberti, Zoe Pizzicara – Effetto Kuleshov